oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
sobota 14.7., příp.
Skalica 2
Slezský FC Opava 0
sobota 21.7., 1.kolo
Sparta 
od 19:00
 SFC Opava
Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Slezského FC

21.11.2015, autor Klub
O P A V A - Představenstvo akciové společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. svolává v souladu s příslušným ustanovením Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v úterý 22. prosince 2015 od 13 hodin v kanceláři primátora Statutárního města Opava, Horní nám. 69 (budova Hlásky), II. patro.

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady.
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 (dále také „hospodářský rok 2014/2015“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2014/2015.
  4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2014/2015 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015.
  5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2014/2015.
  6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015.
  7. Odvolání členů představenstva, volba nových členů představenstva.
  8. Odvolání členů dozorčí rady, volba nových členů dozorčí rady.
  9. Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2014/2015 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle Společnosti 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, a rovněž bude k dispozici akcionářům či jejich zmocněncům v době a místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.:

K bodu 3. pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015
Usnesení č.1
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 22.12.2015 v Opavě rozhodla o tom, že bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2014-2015.

K bodu 4. pořadu: Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2014/2015 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015
Usnesení č.2
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 22.12.2015 v Opavě rozhodla o tom, že bere na vědomí Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2014/2015 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015.

K bodu 5. pořadu: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2014/2015
Usnesení č.3
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 22.12.2015 v Opavě rozhodla o tom, že schvaluje řádnou účetní závěrku hospodářský rok 2014/2015 v předloženém znění.

K bodu 6. pořadu: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015
Usnesení č.4
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 22.12.2015 v Opavě rozhodla o tom, že schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015 v předloženém znění.

K bodu 7. pořadu: Odvolání členů představenstva, volba nových členů představenstva.
Usnesení č.5
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 22.12.2015 v Opavě: - odvolává členy představenstva - volí členy představenstva

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Na základě § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) a v souladu s § 441 ZOK se výslovně upozorňuje na zákaz konkurence, to je člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu, jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s výše uvedeným zákazem konkurence dle § 442 odst. 1 ZOK.

K bodu 8. pořadu: Odvolání členů dozorčí rady, volba nových členů dozorčí rady.
Usnesení č.6
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 22.12.2015 v Opavě:
– odvolává členy dozorčí rady
– volí členy dozorčí rady

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Na základě § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) a v souladu s § 452 odst.1 a § 451 ZOK se výslovně upozorňuje na zákaz konkurence, to je člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu, jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s výše uvedeným zákazem konkurence dle § 452 odst. 1 ZOK.

V Opavě, dne 21. 11. 2015

Ing. Marek Hájek
předseda představenstva

Pozvánka ve formátu .pdf ke staženíPro sdílení na sociálních sítích jsou vyžadovány soubory cookies sociálních médií. Nastavení cookies