oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava

Pozvánka na valnou hromadu Slezského FC, Audit, Výroční zpráva 2014/2015

05.02.2016, autor Klub
O P A V A - Představenstvo akciové společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. svolává v souladu s příslušným ustanovením Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v úterý 8. března 2016 od 11 hodin v kanceláři primátora Statutárního města Opava, Horní nám. 69 (budova Hlásky), II. patro.

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady.
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 (dále také „hospodářský rok 2014/2015“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2014/2015.
  4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2014/2015 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015.
  5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2014/2015.
  6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015.
  7. Odvolání člena představenstva, rozhodnutí o návrhu na zvolení do funkce člena představenstva pana Ing. Martina Viltavského.
  8. Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2014/2015 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle Společnosti 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, a rovněž bude k dispozici akcionářům či jejich zmocněncům v době a místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.:

K bodu 2 pořadu: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných

Zdůvodnění návrhu:
Jedná se o rozhodnutí procedurální povahy týkající se organizace valné hromady. Jednotlivé osoby navrhované ke zvolení za orgány valné hromady budou určeny po zahájení valné hromady.

K bodu 3. pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2014/2015.

Usnesení č.1
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 8.3.2016 v Opavě rozhodla o tom, že bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2014-2015.

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Důvodem k přijetí předmětného usnesení je informování akcionářů o činnosti představenstva a obchodní činnosti společnosti za uplynulé účetní období.

K bodu 4. pořadu: Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2014/2015 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015.

Usnesení č.2
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 8.3.2016 v Opavě rozhodla o tom, že bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2014/2015 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015.

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Důvodem k přijetí předmětného usnesení je informování akcionářů o činnosti dozorčí rady společnosti za uplynulé účetní období a přijetí návrhu dozorčí rady na rozdělení hospodářského výsledku tak, aby akcionáři měli úplné informace.

K bodu 5. pořadu: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2014/2015

Usnesení č.3
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 8.3.2016 v Opavě rozhodla o tom, že schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2014/2015 v předloženém znění.

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Důvodem k přijetí navrhovaného usnesení je splnění povinností dle ust. § 403 odst. 1 a § 421 dst. 2 písm g) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo společnosti uvádí, že účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu s účetními a právními předpisy a navrhuje ji ke schválení.

K bodu 6. pořadu: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015

Usnesení č.4
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 8.3.2016 v Opavě rozhodla o tom, že schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2014/2015 v předloženém znění.

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Důvodem k přijetí navrhovaného usnesení je splnění povinností dle ust. § 403 odst. 1 a § 421 dst. 2 písm g) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo společnosti uvádí, že s ohledem na závěry účetní závěrka společnosti navrhuje jeho rozdělení tak, jak je uvedeno v návrhu.

K bodu 7. pořadu: Odvolání člena představenstva, Rozhodnutí o návrhu na zvolení do funkce člena představenstva pana Ing. Martina Viltavského

Usnesení č.5
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 8.3.2016 v Opavě:
- odvolala člena představenstva Ing. Daniela Bennu, dat. nar. 23. srpna 1962 Na Pomezí 1133/2c, Kylešovice, 747 06 Opava,
- zvolila členem představenstva Ing. Martina Viltavského, nar.dne 6. 4. 1978 Na Pastvisku 1496/18, Opava 5

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Na základě § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) a v souladu s § 441 ZOK se výslovně upozorňuje na zákaz konkurence, to je člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu, jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s výše uvedeným zákazem konkurence dle § 442 odst. 1 ZOK.

V Opavě, dne 29. 1. 2016

Ing. Marek Hájek
předseda představenstva

Pozvánka ve formátu .pdf ke stažení

Výroční zpráva společnosti ve formátu .pdf ke stažení

Audit za hospodářský rok 2014/2015 ve formátu .pdf ke stažení