oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava

Pozvánka na valnou hromadu Slezského FC, Audit, Výroční zpráva 2015/2016

15.11.2016, autor Klub
Opava – Představenstvo akciové společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. svolává v souladu s příslušným ustanovením Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v pátek 16. prosince 2016 od 11 hodin v zasedací místnosti SFC.

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady.
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 (dále také „hospodářský rok 2015/2016“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2015/2016.
  4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2015/2016 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016.
  5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2015/2016.
  6. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016.
  7. Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2015/2016 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle Společnosti 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin, a rovněž bude k dispozici akcionářům či jejich zmocněncům v době a místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.:

K bodu 2 pořadu: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných

Zdůvodnění návrhu:
Jedná se o rozhodnutí procedurální povahy týkající se organizace valné hromady. Jednotlivé osoby navrhované ke zvolení za orgány valné hromady budou určeny po zahájení valné hromady.

K bodu 3. pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2015/2016.

Usnesení č.1
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 16.12.2016 v Opavě rozhodla o tom, že bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2015/2016.

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Důvodem k přijetí předmětného usnesení je informování akcionářů o činnosti představenstva a obchodní činnosti společnosti za uplynulé účetní období.

K bodu 4. pořadu: Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2015/2016 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016.

Usnesení č.2
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 16.12.2016 v Opavě rozhodla o tom, že bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2015/2016 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016.

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Důvodem k přijetí předmětného usnesení je informování akcionářů o činnosti dozorčí rady společnosti za uplynulé účetní období a přijetí návrhu dozorčí rady na rozdělení hospodářského výsledku tak, aby akcionáři měli úplné informace.

K bodu 5. pořadu: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2015/2016

Usnesení č.3
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 16.12.2016 v Opavě rozhodla o tom, že schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2015/2016 v předloženém znění.

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Důvodem k přijetí navrhovaného usnesení je splnění povinností dle ust. § 403 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm g) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo společnosti uvádí, že účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu s účetními a právními předpisy a navrhuje ji ke schválení.

K bodu 6. pořadu: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016

Usnesení č.4
Řádná valná hromada společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. konaná dne 16.12.2016 v Opavě rozhodla o tom, že schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2015/2016 v předloženém znění.

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Důvodem k přijetí navrhovaného usnesení je splnění povinností dle ust. § 403 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm g) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo společnosti uvádí, že s ohledem na závěry účetní závěrka společnosti navrhuje jeho rozdělení tak, jak je uvedeno v návrhu.

V Opavě, dne 15. 11. 2016

Ing. Marek Hájek
předseda představenstva

Pozvánka ve formátu .pdf ke stažení

Výroční zpráva společnosti ve formátu .pdf ke stažení

Audit k veřejné podpoře ve formátu .pdf ke stažení

Audit s výkazy ve formátu .pdf ke stažení