oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
středa 20.1., 13.kolo
SFC Opava 
18:00
 Sparta

Odložení termínu valné hromady

28.11.2020, autor Klub
Opava – Představenstvo akciové společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912 Spisová značka: B 2192 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Společnost“)

V souladu s ust. § 410 odst. 1 zákona č. 89/2012 o obchodních korporacích v platném znění 

odkládá termín 

řádné valné hromadu Společnosti 

která se měla konat dne 17. prosince 2020 od 14 hodin

v sídle společnosti na ulici Lípová 105/2, Předměstí 746 01 Opava, 

na den 30.12.2020 ve 14 hod v sídle společnosti na ulici Lípová 105/2, Předměstí 746 01 Opava, zasedací místnost II patro.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1.      Zahájení valné hromady.

2.      Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných.

3.     Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1.7.2019 do 30.6.2020 (dále jen „hospodářský rok 2019/2020“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

4.       Zpráva dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní za hospodářský rok 2019/2020 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

5.      Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020.

6.      Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020.

7.      Závěr valné hromady. 

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2019/2020 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle Společnosti, a to od 9.00 do 15.00 hodin kromě dnů mistrovských a pohárových utkání, a rovněž bude k dispozici akcionářům či jejich zmocněncům v době a místě konání valné hromady.

Odůvodnění:

Při přípravě svolání termínu řádné valné hromady na den 17.12.2020 došlo k administrativnímu pochybení a pozvánka na řádnou valnou hromadu nebyla v termínu 30 dnů před jejím konáním uveřejněna na webových stránkách společnosti. Za administrativní pochybení se tímto omlouváme. 

Nad rámec výše uvedeného dále dodáváme, že vzhledem k probíhajícím jednáním s firmou OpavaNet a.s. týkající se aktuální pohledávky vůči společnosti SFC, je oprávněný zájem akcionářů společnosti SFC přesunout Valnou hromadu na termín 30.12.2020 tak, aby účetní závěrka plně zobrazovala všechny skutečnosti vyplývající z účetnictví, jelikož si právní zástupce společnosti OpavaNet a.s. stanovili termín 27. 11. 2020 pro vyjádření k právním návrhům společnosti SFC mající vliv na účetní uzávěrku. 

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 2 pořadu: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných. 

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice. Jedná se o rozhodnutí procedurální povahy týkající se organizace valné hromady. Jednotlivé osoby navrhované ke zvolení za orgány valné hromady budou určeny po zahájení valné hromady. 

K bodu 3. pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2019/2020, návrh řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem k přijetí předmětného usnesení je informování akcionářů o činnosti představenstva
a obchodní činnosti společnosti za uplynulé účetní období.
Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

K bodu 4. pořadu: Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní za hospodářský rok 2019/2020 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020. 

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem k přijetí předmětného usnesení je informování akcionářů o činnosti dozorčí rady společnosti za uplynulé účetní období a přijetí návrhu dozorčí rady na rozdělení hospodářského výsledku tak, aby akcionáři měli úplné informace. Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. 

K bodu 5. pořadu: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za hospodářský rok 2019/2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2019/2020 v předloženém znění.

Společnost v účetním období roku 2020 hospodařila s hospodářským výsledkem ztrátou ve výši 2.405.553,84,-Kč po zdanění, která v souladu s postupem umožněným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti bude převedena na účet nerozdělené ztráty. 

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem k přijetí navrhovaného usnesení je splnění povinností dle ust. § 403 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm g) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo společnosti uvádí, že účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu s účetními a právními předpisy a navrhuje ji ke schválení. 

K bodu 6. pořadu: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020

Návrh usnesení

Valná hromada společnosti schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020 v předloženém znění, tj. ztráta ve výši 2.405.553,84,-Kč po zdanění, která v souladu s postupem umožněným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti bude převedena na účet 429. - nerozdělená ztráta minulých let.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem k přijetí navrhovaného usnesení je splnění povinností dle ust. § 403 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm g) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo společnosti uvádí, že s ohledem
na závěry účetní závěrky společnosti navrhuje jeho rozdělení tak, jak je uvedeno v návrhu.

Poučení pro akcionáře:

Účetní uzávěrka 2019/2020 je k nahlédnutí pro akcionáře v pracovní dny od 9:00 hod. do 11:00 hod. v sídle společnosti a rovněž bude k dispozici akcionářům či jejich zmocněncům v době a místě konání valné hromady.

V Opavě dne 28. 11. 2020

Zdeněk Viktorin
Předseda představenstva Společnosti

Tato pozvánka je k dispozici ke stažení ve formátu .pdf »Pro sdílení na sociálních sítích jsou vyžadovány soubory cookies sociálních médií. Nastavení cookies