oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
středa 24.11., 13.kolo
FK Varnsdorf 0
Slezský FC Opava 3
sobota 4.12., 16.kolo
SFC Opava 
13:30
 Zbrojovka Brno

Návštěvní řád Městského stadionu

§ 1 Úvodní ustanovení

Tento Návštěvní řád je nařízení nájemce Městského stadionu, kterým je společnost Slezský fotbalový club Opava, a.s., se sídlem Opava, Lipová 105/2, závazné pro všechny návštěvníky Městského stadionu vstupující do areálu Městského stadionu a používajících zařízení Městského stadionu.

§ 2 Městský stadion

 1. Městský stadion slouží přednostně k pořádání fotbalových utkání a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně společnost Slezský fotbalový club Opava, a.s.
 2. Veřejnost může do areálu Městského stadionu vstupovat pouze se souhlasem nájemce tohoto fotbalového stadionu a pouze za podmínek stanovených tímto návštěvním řádem.
 3. Tento návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které budou Městský stadion využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností SFC Opava, a.s. jakožto i pro hosty těchto osob.

§ 3 Pobyt na Městském stadioně

 1. Každý návštěvník fotbalového utkání na Městském stadionu musí respektovat pokyny pořadatelů
 2. V areálu Městského stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku, permanentku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř Městského stadionu má povinnost na žádost pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou, permanentkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z Městského stadionu vyveden.
 3. Vstupenka, popř. permanentka, opravňuje držitele ke vstupu na stadion určeným vchodem a ke sledování fotbalového utkání pouze z vyhrazeného sektoru, řady a sedadla. Je přísně zakázáno využívat k sezení nebo stání úniková schodiště. Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyvedení z fotbalového stadionu bez nároku na vrácení vstupného.
 4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence či permanentce – a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 5. Osoby, které jsou poznatelně pod vlivem alkoholu nebo drog, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se na Městském stadioně, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou a bezpečnostní službou nebo příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
 6. Pokladny jsou otevřeny 60 minut před začátkem utkání stejně tak jako fanshop. Pokladny se uzavírají v 60. minutě utkání, po jejich uzavření si může divák zakoupit vstupenku ve fanshopu. Vstupy ze stadionu jsou otevřeny v 80. minutě utkání. Stadion se uzavře 20 minut po skončení utkání.
 7. Mimo vyhrazené sektory pro hostující fanoušky je divákům zakázáno nosit oděv nesoucí barvy, znak či jinou symboliku hostujícího klubu. Totéž platí pro vyvěšení vlajek hostujícího klubu.

§ 4 Vstupní kontrola

 1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu Městského stadionu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské a bezpečnostní službě svou vstupenku či permanentku nebo jiný průkaz opravňující ke vstupu.
 2. Pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, jestli z důvodu konzumace alkoholu nebo drog, nebo pro vnášení zbraní, nebo nebezpečných věcí či věcí způsobujících nebezpečí ohně nepředstavují bezpečnostní riziko. Prohlídka se vztahuje i na přinesené předměty. Do prostoru areálu Městského stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu Městského stadionu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu Městského stadionu je oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba.
 3. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, a osobám, které přestavují bezpečnostní riziko, nebude umožněn vstup do areálu Městského stadionu. To samé platí i pro osoby,kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

§ 5 Chování na Městském stadioně

 1. Každý návštěvník Městského stadionu je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení Městského stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která na Městském stadioně právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení pořádkové a bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6 Zákazy

 1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno přinášet následující předměty
 2. a. rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
  b. zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
  c. spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
  d. láhve, poháry /kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
  e. neskladné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice, kufr, větší batoh či krosna
  f. ohňostroj / rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
  g. tyče pro vlajky či transparenty
  h. mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
  i. alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
  j. zvířata,
  m. fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje zaznamenávající zvuk či obraz (není-li odpovídající souhlas pořadatele).
 3. Dále je návštěvníkům zakázáno:
 4. a. vyslovovat či rozšiřovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany,
  b. lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
  c. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
  d. házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
  e. zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
  f. ničit zařízení a vybavení Městského stadionu,
  h. popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty nebo
  i. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Městský stadion jinou cestou, zejména odhazováním věcí
 5. V prostoru hlediště platí podle Zákona 379/2005 Sb., který vstoupil v platnost 1. 1. 2006, ZÁKAZ KOUŘENÍ.

§ 7 Prodej a reklama

 1. Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř Městského stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem Slezského fotbalového clubu Opava, a.s.
 2. Na reklamní plochy Slezského fotbalového clubu Opava, a.s. tj. vnitřní oplocení hlavního hřiště mohou být vyvěšovány jen klubové vlajky se sportovní tématikou.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled

 1. Právo pořadatele má zástupce a zmocněnec Slezského fotbalového clubu Opava, a.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9 Odpovědnost za škody

 1. Vstup a užívání Městského stadionu se uskutečňuje na vlastní nebezpečí. Slezský fotbalový club Opava, a.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců.
 2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit Slezskému fotbalovému clubu Opava, a.s.

§ 10 Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z Městského stadionu a postihnuty zákazem vstupu do areálu Městského stadionu. To samé platí pro osoby, které jsou poznatelně pod vlivem alkoholu nebo drog. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
 2. Přinesené zakázané věci budou zajištěny a – jakmile nebudou potřeba k trestnímu stíhání – po odpadnutí důvodů zajištění budou vráceny. Pořadatel odpovídá jen za takové poškození zajištěných věcí, které bylo způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců.
 3. Opatření podle odstavce 1 a 2 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti Slezskému fotbalovému clubu Opava, a.s. nebo pořadateli dané akce.
 4. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Účinnost

 1. Tento Návštěvní řád je účinný od 1. března 2007.
Plán stadionu


Pro sdílení na sociálních sítích jsou vyžadovány soubory cookies sociálních médií. Nastavení cookies