oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
sobota 22.2., 22.kolo
Slavia 
od 14:30
 SFC Opava
Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Slezského FC

26.12.2014, autor Klub
O P A V A - Představenstvo akciové společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. svolává v souladu s příslušným ustanovením Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v úterý 27. ledna 2015 od 13 hodin v kanceláři primátora Statutárního města Opava, Horní nám. 69 (budova Hlásky), II. patro.

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady.
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných.
  3. Změna stanov společnosti:
    a.) článku VI. odst. 3, týkající se počtu členů představenstva, a to z dosavadních tří členů na pět.
    b.) článku VII. odst. 2, týkající se počtu členů dozorčí rady, a to z dosavadních tří členů na pět.
  4. Odvolání členů představenstva Ing. Václava Klučky a pana Aloise Grussmanna, volba nových členů představenstva. Navrhuje se jako člen představenstva Bc. Martin Víteček, pan Milan Kolář, Ing. Michal Kokošek a Ing. Daniel Benna.
  5. Odvolání členů dozorčí rady Ing. Miroslava Drösslera, Ing. Radima Vedry a Mgr. Dalibora Halátka, volba nových členů dozorčí rady. Navrhuje se jako člen dozorčí rady Ing. Pavel Novotný, Ing. Libor Witassek, Mgr. Michal Schreier, Ing. Josef Vícha a Ing. Jiří Černohorský.
  6. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 3:

Valná hromada Společnosti schvaluje změnu stanov společnosti ve znění předloženém a předneseném představenstvem společnosti.

Změna čl. VI odst. 3 stanov: Představenstvo společnosti má pět členů.
Změna čl. VII odst. 2 stanov: Dozorčí rada společnosti má pět členů.

Poznámka: Úplné znění stanov bude obsahem notářského zápisu.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo Společnosti navrhlo na základě požadavků majoritního akcionáře změnu počtu stávajících členů představenstva a dozorčí rady.

k bodu 4:

Valná hromada Společnosti odvolává členy představenstva Ing. Václava Klučku a pana Aloise Grussmanna.

Valná hromada Společnosti volí členy představenstva Bc. Martina Vítečka, pana Milana Koláře, Ing. Michala Kokoška a Ing. Daniela Bennu.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Na základě § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a v souladu s § 441 ZOK se výslovně upozorňuje na zákaz konkurence, to je člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu, jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu výše uvedeným zákazem konkurence dle § 442 odst. 1 ZOK.

k bodu 5:

Valná hromada Společnosti odvolává členy dozorčí rady Ing. Miroslava Drösslera, Ing. Radima Vedru a Mgr. Dalibora Halátka.

Valná hromada Společnosti volí členy dozorčí rady Ing. Pavla Novotného, Ing. Libora Witasska, Mgr. Michala Schreiera, Ing. Josefa Víchu a Ing. Jiřího Černohorského.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Na základě § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a v souladu s § 452, odst. 1 a § 451 ZOK se výslovně upozorňuje na zákaz konkurence, to je člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu, jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu výše uvedeným zákazem konkurence dle § 452 odst. 1 ZOK.

Poučení pro akcionáře:

Návrh změny je k nahlédnutí pro akcionáře v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hod. v sídle společnosti a rovněž bude k dispozici akcionářům či jejich zmocněncům v době a místě konání valné hromady.

V Opavě, dne 23. 12. 2014

Ing. Marek Hájek
předseda představenstva
Společnosti

Pozvánka ve formátu .pdf ke stažení



Pro sdílení na sociálních sítích jsou vyžadovány soubory cookies sociálních médií. Nastavení cookies
 
×
Dnes v 14:30 |
SK Slavia Praha
Slezský FC Opava