oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava
sobota 7.8., 3.kolo
SFC Opava 
17:00
 Vyškov

Pozvánka na valnou hromadu

15.07.2021, autor Představenstvo Slezského fotbalového clubu Opava a.s.
Opava – Představenstvo akciové společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912 Spisová značka: B 2192 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Společnost“) svolává v souladu s příslušným ustanovení Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 23. srpna 2021 od 16 hodin v sídle společnosti na ulici Lípová 105/2, Předměstí 746 01 Opava, zasedací místnost II patro.

Pořad jednání řádné valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady.

 2. Schválení jednacího řádu valné hromady

 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené

  sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení

  správnosti listiny přítomných.

 4. Schválení oznámení o výsledku rozhodování PER ROLLAM valné hromady společnosti konané

  dne 30.12.2020.

 5. Určení auditora dle pro ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2020/2021.

 6. Projednání informace dozorčí rady ohledně odstoupení člena dozorčí rady pana Zdeňka

  Pospěcha.

 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady.

 8. Odvolání člena představenstva Michala Kokoška, volba nového člena představenstva.

 9. Schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce pana Zdeňka Viktorina.

 10. Schválení mimořádné odměny předsedovi představenstva.

 11. Informace o aktuální situaci po ukončení fotbalového ročníku 2020/2021.

 12. Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2019/2020 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle Společnosti, a to od 9.00 do 15.00 hodin kromě dnů mistrovských a pohárových utkání, a rovněž bude k dispozici akcionářům či jejich zmocněncům v době a místě konání valné hromady.

Dodatek smlouvy o výkonu funkce pana Viktorina je rovněž k nahlédnutí pro akcionáře v sídle Společnosti, a to od 9.00 do 15.00 hodin kromě dnů mistrovských a pohárových utkání, a rovněž bude k dispozici akcionářům či jejich zmocněncům v době a místě konání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:
K bodu 2 pořadu: Schválení jednacího řádu valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané dne 23.8.2021.

Zdůvodnění:
Jednací řád valné hromady normou, která upravuje blíže pravidla jednání a konání valné hromady. Jedná se procedurální upřesnění příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a je vhodné, aby byla přijata.

K bodu 3 pořadu: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě; ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných.

Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice. Jedná se o rozhodnutí procedurální povahy týkající se organizace valné hromady. Jednotlivé osoby navrhované ke zvolení za orgány valné hromady budou určeny po zahájení valné hromady.

K bodu 4 pořadu: Schválení oznámení o výsledku rozhodování PER ROLLAM valné hromady společnosti konané dne 30.12.2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje oznámení o výsledku rozhodování PER ROLLAM valné hromady konané dne 30.12.2012 tak, jak bylo zpracováno představenstvem společnosti v písemném oznámení ze dne 20.1.2021 v tomto znění:

K bodu 1 pořadu rozhodování
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období od 1.7.2019 do 30.6.2020 (dále jen „hospodářský rok 2019/2020“), přednesení návrhu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2019/2020, návrh řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů. Proti jeden hlas což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

K bodu 2 pořadu rozhodování
Zpráva dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní za hospodářský rok 2019/2020 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti a její stanovisko k návrhu řádné účetní za hospodářský rok 2019/2020 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2019/2020.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů. Proti jeden hlas, což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

K bodu 3 pořadu rozhodování
Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019/2020.

USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou auditorem.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů. Proti jeden hlas, což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

K bodu 4 pořadu rozhodování
Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020.

USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 2019/2020 v předloženém znění, tj. ztráta ve výši 2.405.553,84 Kč po zdanění, který v souladu s postupem umožněným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti bude převeden na účet 429 nerozdělená ztráta minulých let.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů. Proti jeden hlas, což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

K bodu 5 pořadu rozhodování
Schválení smluv o výkonu funkce předsedy a členů představenstva společnosti.

USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje:
a) Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva mezi Společností a panem Zdeňkem Viktorinem, nar. 12. 3. 1983, bytem Zámecký okruh 55/9, Předměstí, 746 01 Opava;
b) Smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva mezi Společností a panem Romanem Kovářem, nar. 20. 8. 1981, bytem Jaselská 2427/11, 746 01 Opava;
c) Smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva mezi Společností a panem Radimem Kavanem, nar. 13. 3. 1976, bytem Jakartovice 108, 747 53 Jakartovice;
d) Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a panem Michalem Bártíkem, nar. 9. 10. 1979, bytem Liliová 275/21, Jaktař, 746 01 Opava;
e) Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Ing. Michalem Kokoškem, nar. 29. 11. 1981, bytem Horní 225/6, 747 05 Opava-Malé Hoštice.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů. Proti jeden hlas což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

K bodu 6 pořadu rozhodování
Schválení smluv o výkonu funkce předsedy a členů dozorčí rady společnosti.

USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje:
a) Smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady mezi Společností a Ing. Petrou Hlaváčovou, nar. 20. 6. 1972, bytem Mařádkova 1938/26, Předměstí, 746 01.
b) Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Vlastimilem Harazimem, nar. 25. 8. 1974, bytem Rybniční 342/12, 747 28 Štěpánkovice.
c) Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a panem Zdeňkem Pospěchem, nar. 14. 12. 1978, bytem Křenova 438/5, Veleslavín, 162 00 Praha 6.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů. Proti jeden hlas což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

K bodu 7 pořadu rozhodování
Podání informace majoritním akcionářem o jeho zájmu odkoupit akcie v držení minoritních akcionářů (akcie č. 1 a akcie č. 5).

USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou bere na vědomí:
informaci majoritního vlastníka společnosti (Statutární město Opava) o jeho zájmu odkoupit akcii č. 1 a akcii č. 5 od minoritních vlastníků společnosti za účelem získání 100% akciového podílu ve společnosti.

Bylo odevzdáno 265 hlasů spojených s 265 akciemi, jeden hlas spojený s akcií č.5 nebyl v termínu odevzdán a tedy byl považován jako hlas proti.

Pro usnesení hlasovalo 265 hlasů, což představuje 99% z celkového počtu hlasů. Proti jeden hlas, což představuje 1% z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.12.2020.

Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti rozhodlo oznámením ze dne 22.12.2020 o tom, že řádná valná hromada společnosti svolaná na den 30.12.2020 ve 14 hod v sídle společnosti se uskuteční formou hlasování per rollam. K tomuto kroku představenstvo společnosti přistoupilo poté, co byl na území České republiky dle zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti státu vyhlášen z důvodu výskytu koronaviru označeného jako SARS CoV-2 nouzový stav a vláda vyhlásila opatření, kterým podstatně omezila přítomnost osob ve vnitřních prostorách. Z důvodu zabezpečení ochrany zdraví všech osob, které měly být přítomny na valné hromadě dne 30.12.2020 proto představenstvo společnosti rozhodlo o konání valné hromady formou per rollam s tím, že tato forma je výslovně umožněna platnými stanovami společnosti a je v souladu se zákonem č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS SoV-2 (Lex COVID).

Představenstvo společnosti na nejbližší valné hromadě konané po hlasování valné hromady ve formě per rollam předkládá ke schválení oznámení o výsledku hlasování tak, jak jej zpracovalo dne 20.1.2021 a založilo do sbírky listin rejstříkového soudu.
Představenstvo dále přikládá v příloze zprávu auditora, zprávu dozorčí rady, zprávu představenstva, účetní závěrky a smlouvy o výkonu funkce.

K bodu 5 pořadu: Určení auditora pro ověření účetní závěrky za hospodářský rok 2020/2021
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje určení auditora pro ověření účetní závěrky za

hospodářský rok 2020/2021 a to společnost H Z Brno, spol. s r.o.

Zdůvodnění:
Valná hromada má zákonnou povinnost schválit a určit auditora pro účetní rok 2020/2021. Bylo navrženo, aby jím byla společnost H Z Brno, spol. s r.o.

K bodu 6 pořadu: Projednání informace dozorčí rady ohledně odstoupení člena dozorčí rady

Návrh Usnesení:
Valná hromada projednala oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Zdeňka Pospěcha, kdy jeho funkce člena dozorčí rady dle platných stanov společnosti skončila dnem 12.5.2021.

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Společnost a kvalifikovaný akcionář obdrželi oznámení člena dozorčí rady pana Zdeňka Pospěcha ze dne 8.4.2021 doručené společnosti dne 12.4. 2021 o odstoupení z funkce dozorčí rady. Jeho funkce skončila dle platných stanov skončila ke dni 12.5.2021. Příslušná změna bude zapsána v obchodním rejstříku.
Zároveň se navrhuje, aby pan Zdeněk Pospěch byl zvolen jako člen představenstva společnosti s tím, že ten s výkonem funkce člena představenstva souhlasil.

K bodu 7 pořadu: Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh Usnesení:
Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Vlastimila Harazima, dat. nar. 25. 8. 1974, bytem Rybniční 342/12, 747 28 Štěpánkovice.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Petra Orieščika, nar. 26. 5. 1983, bytem Přerovecká 43/78, 747 95 Suché Lazce.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Petra Lamicha nar. 21. 11. 1962, bytem Gudrichova 762, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Vzhledem k tomu, že z funkce člena dozorčí rady odstoupil pan Zdeněk Pospěch, bude nutné, aby valná hromada zvolila místo něj nového člena dozorčí rady. Navrhuje se dále, aby pan Zdeněk Pospěch jako výrazná osoba spojená se Slezským fotbalovým clubem byl zvolen do představenstva společnosti.

Návrh na výměnu člena dozorčí rady vychází z návrhu kvalifikovaného akcionáře s tím, že dle sdělení navrhovatele tato osoba splňuje zákonné požadavky na člena dozorčí rady a se svým zvolením do funkce souhlasí.

Na základě §452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a v souladu s §452 odst.1 a §451 ZOK se výslovně upozorňuje na zákaz konkurence, to je člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu, jiné právnické

osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s výše uvedeným zákazem konkurence dle § 452 odst. 1 ZOK.

K bodu 8 pořadu: Odvolání a volba člena představenstva

Návrh usnesení
Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. MICHALA KOKOŠKA, dat. nar. 29. 11. 1981, Horní 225/6, Malé Hoštice, 747 05 Opava.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva ZDEŇKA POSPĚCHA, dat. nar. 14. 12. 1978, Křenova 438/5, Veleslavín, 162 00 Praha 6.

Zdůvodnění návrhu usnesení:
Návrh na výměnu člena představenstva vychází z návrhu kvalifikovaného akcionáře s tím, že dle sdělení navrhovatele tato osoba splňuje zákonné požadavky na člena představenstva a se svým zvolením do funkce souhlasí.
Na základě § 442 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a v souladu s § 441 ZOK se výslovně upozorňuje na zákaz konkurence, to je člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu, jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník sneomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s výše uvedeným zákazem konkurence dle § 442 odst. 1 ZOK.

K bodu 9 pořadu: Schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce pana Zdeňka Viktorina.

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje dodatek smlouvy o výkonu funkce pana Zdeňka Viktorina dat. nar. 12. 3. 1983, bytem Zámecký okruh 55/9, Předměstí, 746 01 Opava.

Zdůvodnění:
Valné hromadě je předkládán ke schválení dodatek ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva pana Zdeňka Viktorina. Výše jeho odměny nyní činí 6000 Kč měsíčně. Pan Viktorin vykonává ve společnosti funkci předsedy představenstva je odpovědný za obchodní vedení akciové společnosti. Po personálních změnách ve vedoucích místech společnosti v květnu 2021 vykonává činnost i v rámci celého řízení, zastupuje společnost a vykonává dohled nad sportovním úsekem. Dosavadní částka za výkon této odpovědné činnosti se proto jeví jako neúměrně nízká a navrhuje se její zvýšení na částku 35 000,-Kč.

K bodu 10 pořadu: Schválení mimořádné odměny předsedovi představenstva panu Zdeňkovi Viktorinovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 78.000 Kč, předsedovi představenstva panu Zdeňkovi Viktorinovi splatnou do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Zdůvodnění: Jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

Odměna panu Zdeňkovi Viktorinovi je navrhována z důvodu, že svou funkci předsedy představenstva vykonával od svého zvolení dne 6.11.2019 do 30.12.2020 zcela zdarma, bezúplatně

a věnoval své činnosti mimořádné úsilí často o svém volném čase. Navrhovaná výše odměny činí částku ve výši 6000 Kč měsíčně za období 13 měsíců počínaje vznikem jeho funkce předsedy představenstva do schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou dne 30.12.2020. Navrhovaná částka je tedy narovnáním daného stavu s tím, že má pokrýt alespoň část úsilí a výdajů, které předseda představenstva při své činnosti vynaložil.

K bodu 11 pořadu: Informace o aktuální situaci po ukončení fotbalového ročníku 2020/2021. Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci po ukončení fotbalového ročníku

2020/2021.

Zdůvodnění:
Důvodem je předložení informací přítomným akcionářům po ukončení fotbalového ročníku 2020/2021, který končí sestupem klubu do Fortuna národní ligy, tedy druhé nejvyšší fotbalové ligové soutěže.

V Opavě, dne 15.7.2021

Slezský fotbalový club
Zdeněk Viktorin
předseda představenstva

Pozvánka na valnou hromadu ke stažení (formát .pdf) »Pro sdílení na sociálních sítích jsou vyžadovány soubory cookies sociálních médií. Nastavení cookies