Podmínky pro nákup vstupenek a permanentek

23. 7. 2020
Klub

1 Předmět všeobecných obchodních podmínek

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují prodej voucherů k zakoupení vstupenek a prodej vstupenek na fotbalová utkání fotbalového klubu Slezský fotbalový club Opava, a.s., IČO 25835912, se sídlem Opava, Lípová 105/2, PSČ 746 01(dále jako „Slezský FC Opava“) na domácí fotbalový stadion Slezského FC Opava (dále jako „Městský stadion“) a práva a povinnosti, které vznikají mezi Slezský FC Opava jako pořadatelem fotbalového utkání a zákazníkem, který si na něj zakoupí vstupenku.

b) Vstupenkou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jednorázová vstupenka, permanentní vstupenka nebo balíček vstupenek na více národních i mezinárodních fotbalových utkání pořádaných Slezským FC Opava v prostorách Městského stadionu.

c) Voucherem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí poukaz, který bude moci zákazník využít k výměně za vstupenku.

d) Zakoupená vstupenka opravňuje zákazníka k návštěvě fotbalového utkání na Městském stadionu do konkrétního sektoru a na konkrétní místo, které je na vstupence uvedeno.

e) Zakoupený voucher opravňuje zákazníka k výměně takového voucheru za vstupenku za podmínek stanovených Slezským FC Opava při jejich prodeji. Tento voucher slouží pouze k výměně takového voucheru za vstupenku. Nemůže být využit k nákupu zboží ve fanshopu Slezského FC Opava či k získání jiné výhody nebo benefitu.


f) Nákupem vstupenky nebo voucheru prohlašuje zákazník, že mu jsou tyto všeobecné obchodní podmínky známy a zavazuje se jimi řídit.

g) Zákazník bere na vědomí, že v případě návštěvy fotbalového utkání je povinen dodržovat návštěvní řád Slezského FC Opava, který je dostupný na internetových stránkách Slezského FC Opava. Konkrétně na této adrese.


2 Způsob prodeje vstupenek

a) Vstupenku lze zakoupit následujícími způsoby:

i. on-line prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal (www.ticketportal.cz) (dále jako „Ticketportal“) provozovaného ke dni počátku účinnosti těchto obchodních podmínek společností IRSnet CZ s.r.o., IČO 267 32 122, se sídlem Politických vězňů 934/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jako „Provozovatel“);

ii. fyzicky ve fanshopu Slezského FC Opava v prostorách Městského stadionu.

b) Voucher lze zakoupit pouze ve fanshopu Slezského FC Opava v prostorech Městského stadionu.

c) V případě nákupu vstupenky prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal je zákazník povinen dodržovat pravidla a podmínky Provozovatele. Slezský FC Opava nenese žádnou odpovědnost za správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených na prodejní síti Ticketportal, ani za dostupnost a funkčnost prodejní sítě Ticketportal.

d) Slezský FC Opava nenesou žádnou odpovědnost za prodej vstupenek nebo voucherů mimo výše uvedené autorizované sítě prodeje vstupenek.

3 Cena vstupenky

a) Cena vstupenky nebo voucheru je určována Slezským FC Opava, je vždy sdělena zákazníkovi dopředu a dále uvedena na zakoupené vstupence či voucheru. Cena vstupenky či voucheru se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

b) Slezský FC Opava může stanovit slevu z ceny vstupenek nebo voucherů, na kterou bude mít zákazník nárok za splnění podmínek, které Slezský FC Opava dopředu stanoví. Zákazník požadující slevu je povinen, bude-li to potřeba, prokázat Slezskému FC Opava, že mu nárok na slevu vznikl, a to jak při prodeji vstupenky či voucheru, tak i před vstupem na Městský stadion. V případě dodatečného zjištění po prodeji vstupenky nebo voucheru, že oprávněný nárok na slevu zákazníkovi nevznikl, může být vstupenka zneplatněna či odebrána pořadatelskou službou Slezského FC Opava bez možnosti návštěvy fotbalového utkání a požadování náhrady za zneplatněnou/odebranou vstupenku.

c) Slezský FC Opava si vyhrazuje právo účtovat si v souvislosti s prodejem vstupenek dodatečné náklady jako například náklady na výrobu permanentní vstupenky. O takovém dodatečném nákladu bude zákazník výslovně informován před prodejem vstupenky.

d) Slezský FC Opava upozorňuje, že další poplatky si může účtovat prodejní sít Ticketportal.

4 Obecná ujednání

a) Slezský FC Opava si vyhrazuje právo za dodržení příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů požadovat po zákazníkovi před prodejem vstupenky či voucheru nebo před návštěvou fotbalového utkání sdělení a prokázání jména a příjmení, data narození a adresy bydliště, popřípadě jiný oprávněný osobní údaj.

b) Slezský FC Opava si vyhrazuje právo v případě tzv. adresného ticketingu podle odstavce výše stanovit, že vstup na příslušné fotbalové utkání nebude umožněn jiné osobě než té, jejíž identifikační údaje jsou uvedeny na vstupence bez nároku na vrácení ceny vstupenky.

c) Slezský FC Opava si vyhrazuje právo stanovit další pravidla v souvislosti s konkrétním fotbalovým utkáním, zejména pokud jde o možný počet nákupu vstupenek pro jednu osobu či povinnost dostavit se na fotbalové utkání s časovým předstihem.

d) Slezský FC Opava si vyhrazuje právo stanovit určité sektory na Městkém stadionu pouze pro fanoušky domácího nebo hostujícího klubu.

e) Zákazník není oprávněn přeprodávat vstupenku či voucher třetí osobě za vyšší cenu než tu, která je uvedena na příslušné vstupence či voucheru. Slezský FC Opava si v případě zjištění porušení tohoto zákazu vyhrazuje právo zneplatnit tuto vstupenku či voucher, v důsledku čehož nebude způsobilá k umožnění přístupu na fotbalové utkání. Zákazníkovi v takovém případě zároveň nenáleží žádné právo na náhradu.

f) Pokud zákazník využije vstupenku k vstupu do areálu Městského areálu a následně areál Městského stadionu opustí, ztrácí právo na opětovný návrat do areálu Městského stadionu. Uvedené se netýká permanentních vstupenek, Městského stadionu si však vyhrazují právo, umožnit na jedno konkrétní fotbalové utkání, umožnit pouze jeden oprávněný vstup do areálu Městského stadionu na jednu permanentní vstupenku.

g) Při poškození vstupenky takovým způsobem, že nebude možné načíst čárový kód, který je na ní uvedený, ztrácí zákazník právo na návštěvu fotbalového utkání a nebude mu ani poskytnuta žádná náhrada ze strany Slezského FC Opava. Uvedené se netýká permanentních vstupenek.

h) Padělání, pozměňování či kopírování vstupenky či voucheru je trestné a zákazník se v takovém případě vystavuje riziku trestního postihu ze strany orgánů veřejné moci.

i) Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.

5 Právo na vrácení vstupenky a ceny za vstupenku

a) Zákazník bere na vědomí, že po zaplacení vstupenky či voucheru ztrácí nárok na vrácení kupní ceny vstupenky či voucheru. Uvedené se týká i případů, kdy dojde ke změně termínu fotbalového utkání nebo k jeho úplnému zrušení, a to z jakéhokoli důvodu, jakož i pokud dojde k uzavření sektoru, do kterého byla vstupenka zakoupena, z jiného důvodu než rozhodnutím Slezského FC Opava (např. v souvislosti se zásahem vyšší moci, rozhodnutím orgánu veřejné moci, rozhodnutím LFA, FAČR, UEFA či FIFA).

b) Slezský FC Opava je oprávněn, nikoli povinen v odůvodněných případech nabídnout zákazníkovi v případě nemožnosti jeho návštěvy fotbalového utkání odškodnění, a to v hodnotě a způsobem dle svého uvážení.

6 Zvláštní pravidla pro permanentní vstupenky

a) Nestanoví-li Slezský FC Opava pro konkrétní fotbalové utkání jinak, je permanentní vstupenka přenosná, tzn., že může být majitelem permanentní vstupenky poskytnuta k přístupu na fotbalové utkání jiné osobě.

b) V případě ztráty, odcizení či poškození permanentní vstupenky může majitel permanentní vstupenky požádat o vystavení duplikátu prostřednictvím emailu vstupenky@sfc.cz. Slezský FC Opava si v takovém případě bude účtovat poplatek 100 Kč. V případě doložení krádeže permanentní vstupenky písemným potvrzením od Policie ČR nebo městské Policie činí poplatek 50 Kč.

c) V případě, že dojde např. v souvislosti se zásahem vyšší moci, rozhodnutím orgánu veřejné moci, Ligové fotbalové asociace, Fotbalové asociace České republiky, UEFA a/nebo FIFA či z jiného důvodu než rozhodnutím Slezského FC Opava k zablokování určitých míst na Městském stadionu, na které má majitel permanentní vstupenky zakoupenou permanentní vstupenku, může Slezský FC Opava dle svého uvážení zajistit v takovém případě pro majitele permanentní vstupenky náhradní místo, na které se bude pro konkrétní fotbalové utkání vztahovat platnost permanentní vstupenky. Majiteli permanentní vstupenky pro takové případy nenáleží jakákoli sleva, ani žádný jiný nárok na vrácení ceny permanentní vstupenky. Provozovatel je povinen uveřejnit informace o tomto opatření na svých internetových stránkách s dostatečným předstihem před takovým utkáním, kterého se toto opatření týká. Zároveň si Slezský FC Opava vyhrazuje právo vyřadit permanentní vstupenky k sedadlům umístěným v uzavřené části Stadionu z přístupu na utkání. Majitel či držitel takto vyřazené permanentní vstupenky nemá nárok na poskytnutí náhradní vstupenky či na vrácení ceny permanentní vstupenky ani její části.

7 Řešení reklamací

a) Zákazník je oprávněn vznést reklamaci ohledně kvality poskytované služby prodeje vstupenek či voucherů ze strany Slezského FC Opava prostřednictvím eshop@sfc.cz.

b) Zákazník je povinen reklamaci u Slezského FC Opava uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí skutečnost, na základě které bude reklamaci uplatňovat.

c) Slezský FC Opava vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

d) Reklamace bude shledána oprávněnou pouze pro případy, které nejsou výslovně popsány či vyloučeny v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

e) Slezský FC Opava neodpovídá, ani není povinen řešit jakoukoli reklamaci, která bude mít spojitost výlučně s prodejní sítí Ticketportal.

8 Řešení sporů

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky a vztah z nich vyplývající mezi Slezským FC Opava a zákazníkem se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a k řešení případných soudních sporů jsou příslušné soudy České republiky.

b) Zákazník je oprávněn se obrátit s návrhem na zahájení mimosoudního řešení případného sporu na Českou obchodní inspekci a za tím účelem může využít internetové stránky Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) (www.adr.coi.cz).

9 Změna všeobecných obchodních podmínek

a) Slezský FC Opava si vyhrazuje v případě rozumné potřeby (zejména v případě změny právního prostředí, přístupu LFA, FAČR, UEFA, FIFA či dohledového orgánu nebo v rámci snahy o zvýšení poskytování kvality služeb) tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. V takovém případě tuto změnu v dostatečném předstihu před její účinností zveřejní na svých internetových stránkách.

b) Majitel permanentní vstupenky má právo vyjádřit do jednoho měsíce od oznámení změny těchto všeobecných obchodních podmínek nesouhlas s takovou změnou a vypovědět závazek, který byl zakoupením permanentní vstupenky sjednán. V takovém případě bude majiteli permanentní vstupenky jeho permanentní vstupenka zneplatněna a bude mu navrácena poměrná část z ceny permanentní vstupenky v závislosti na počtu zbývajících domácích ligových fotbalových utkání A-týmu v příslušném soutěžním ročníku, na které se tato permanentní vstupenka vztahuje. Zákazník bere na vědomí, že pro účely výpočtu tohoto poměru zbývajících zápasů se i v případě permanentní vstupenky, která opravňuje ke vstupu na nadstavbovou část či domácí utkání jiných týmů než A-týmu, započítává pouze zbývající část ligových zápasů v základní části. Veškeré další zápasy jsou nabízeny k permanentní vstupence jako bonus a neprojevují se v ceně permanentní vstupenky.

10 Salvátorská klauzule

a) Neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ustanovení
zbývajících, ledaže takové ustanovení nepůjde oddělit od ostatního obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 30. 7. 2020.


sdílet